Tjenestevilkår for Kystens.dk

1. Baggrund

Disse tjenestevilkår (“Tjenestevilkårene”) er gældende for den onlineformidling af forbrugslån, som tilbydes af Primus72 Oy, et selskab med hjemsted i Finland, Muurarinkatu 3 FI-33720 Tampere, Finland (“Primus72”), gennem Primus72’s hjemmeside, https://www.kystens.dk (hjemmesiden og relaterede tjenester herefter under ét benævnt “Kystens.dk”).

Ved at tilgå eller bruge Kystens.dk accepterer du (“du” eller “Brugeren”) de i disse Tjenestevilkår anførte vilkår og betingelser. For at kunne indsende en ansøgning om et lånetilbud gennem Kystens.dk skal du først bekræfte, at du har læst og accepterer disse Tjenestevilkår, ved at sætte kryds i den relevante boks.

Primus72 er en uafhængig formidler af forbrugslån. Primus72 kan ikke repræsentere Långivere (som defineret nedenunder) eller indgå låneaftaler på vegne af Långivere. Primus72 fungerer alene som mellemled mellem dig og Långiverne og yder ikke selv nogen lån eller træffer nogen beslutninger vedrørende lånene og/eller ansøgningerne om lånetilbud.

For god ordens skyld bemærkes, at disse Tjenestevilkår alene regulerer forholdet mellem dig og Primus72 vedrørende din adgang til og brug af Kystens.dk - ikke de eventuelle låneaftaler, du måtte indgå med nogen Långiver.

2. Brug af Kystens.dk

Med din accept af disse Tjenestevilkår og indgivelse af en ansøgning om lånetilbud gennem Kystens.dk giver du Primus72 tilladelse til på dine vegne at ansøge om ét eller flere tilbud på forbrugslån hos de banker og øvrige kreditorer (hver af disse en »Långiver« og under ét »Långiverne«), der samarbejder med Primus72. Alle Långiverne har de efter dansk lov påkrævede tilladelser til at drive den virksomhed, der er forbundet med Kystens.dk, i Danmark.

Du skal være fyldt 18 år for at bruge Kystens.dk.
Kystens.dk er gratis at bruge for Brugeren.
Primus72 kan være berettiget til at modtage provision fra Långiverne.

Brugeren skal sikre, at brugernavn, adgangskode og lignende informationer modtaget af denne i forbindelse med oprettelse i eller brug af Kystens.dk, holdes fortrolige og opbevares og bruges på sikker vis og ikke kan tilgås eller bruges af tredjemand.

Hvis der er mistanke om, at en uautoriseret person har fået kendskab til brugernavn og/eller adgangskode, skal Brugeren øjeblikkeligt orientere Primus72 herom og ændre det pågældende brugernavn og/eller adgangskode. Brugeren er ansvarlig for enhver brug af Kystens.dk og enhver aktivitet ved brug af Brugerens konto, brugernavn og/eller adgangskode.

For korrekt brug af Kystens.dk skal Brugeren::

  • a. have aktiv internetforbindelse med gensidig kommunikation;
  • b. anvende én af følgere browsere, som er korrekt installeret: Nyeste version af Internet Explorer eller Firefox eller en af de tre foregående versioner af disse browsere;
  • c. have cookies og JavaScript aktiveret.

Du accepterer, at der kan være afbrydelser i tilgængeligheden af Kystens.dk, fx i tilfælde af dataforbindelses- eller netværksafbrydelser eller afbrydelser af tredjemandstjenester.

Du må ikke bruge Kystens.dk til noget ulovligt formål, hvorved i særdeles bemærkes, at det er forbudt at indsende ulovligt indhold til Kystens.dk.

Primus72 er berettiget til, frit og efter eget skøn, at nægte Brugeren adgang til Kystens.dk uden forudgående varsel til Brugeren, hvis Primus72 med rimelighed har mistanke om, at Brugeren anvender Kystens.dk i strid med disse Tjenestevilkår eller gældende lovgivning.

Telefonopkald mellem dig og Primus72 kan blive overvåget og optaget. Dette vil hjælpe os med at træne medarbejdere samt forbedre vores tjeneste. Optagelser bruges kun under tilstrækkelige og nødvendige situationer under forsigtigt opsyn. Vores telefonsupport er normalt tilgængelig mandag-fredag fra 09:00-15:00.

3. Ansøgninger om lånetilbud og tilbud om lån

Brugeren skal sikre, at alle oplysninger afgivet af Brugeren til Primus72 i låneansøgningen er sandfærdige, fuldstændige og korrekte. Brugeren skal så hurtigt som muligt underrette Primus72 om ændringer i oplysningerne.

Du er indforstået med, at når du indsender en låneansøgning og meddeler relevante samtykker til behandling af personoplysninger om dig, fx kontaktoplysninger, økonomiske oplysninger og oplysninger om tidligere lån og kreditter, vil disse personoplysninger blive delt med relevante tredjeparter eller indhentet fra tredjemandsregistre, som Långiver eller Primus72 har adgang til i overensstemmelse med gældende lovgivning for at vurdere ansøgningen og til bekræftelse af de oplysninger, du har afgivet. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik, som findes her.

Efter indsendelse af en ansøgning om lånetilbud vil Brugeren modtage bekræftelse pr. mail på Primus72’s modtagelse af ansøgningen samt loginoplysninger til og instruktioner i, hvordan du tilgår Primus72’s ekstranet, hvor du kan se eventuelle lånetilbud fra Långivere og/eller ansøge om yderligere lånetilbud. For god ordens skyld bemærkes det, at du med indsendelse af en ansøgning om lånetilbud ikke forpligter dig til at acceptere tilbuddet.

Primus72 modtager og verificerer din ansøgning om lånetilbud og videresender denne til én eller flere Långivere, der efterfølgende har mulighed for at sende dig et lånetilbud. Det er helt og alene op til hver enkelt Långiver at beslutte, om Långiveren ønsker at sende dig et lånetilbud.

Primus72 skal hverken direkte eller indirekte gennem Kystens.dk eller på anden vis anses for at have ydet rådgivning eller givet dig nogen anbefaling om at acceptere eller afslå eventuelle lånetilbud fra nogen Långiver. Primus72’s rolle som kreditformidler er alene at facilitere og bistå dig med, på grundlag af de oplysninger du afgiver, at ansøge om lånetilbud fra Långivere. Primus72 skal heller ikke anses for at have deltaget i eller være ansvarlig for en eventuel kreditvurdering af dig eller bedømmelse af din kreditværdighed som potentiel låntager.

Du er indforstået med, at Långiverne behandler de oplysninger, du afgiver til os i din ansøgning om lånetilbud, med henblik på at vurdere din låneansøgning. Denne behandling vil være underlagt Långivernes respektive privatlivspolitikker. Vi anbefaler, at du læser deres privatlivspolitikker, da de kan afvige fra vores.

Lånetilbuddenes indhold og vilkår (herunder, men ikke begrænset hertil, lånebeløb, rente, omkostninger og afdrag) fastsættes udelukkende af Långiver og efter dennes skøn. Primus72 foretager ikke nogen gennemgang af Långiveres lånetilbud. For god ordens skyld bemærkes det, at du ved at modtage et lånetilbud ikke forpligter dig til at indgå en låneaftale.

Brugeren kan vælge at acceptere vilkårene for et specifikt lån, som en Långiver tilbyder, hvorefter der indgås låneaftale i overensstemmelse med Långivers praksis. Primus72 er ikke part i en sådan låneaftale og forholder sig ikke til indholdet af den.

Ved særskilt, forudgående, frivilligt og genkaldeligt samtykke giver du samtykke til, at Primus72 fra Långiveren modtager beslutninger vedrørende ansøgninger om lånetilbud samt lånetilbuddene og oplysninger om eventuelle låneaftaler indgået mellem dig og Långiveren. Brugeren er indforstået med, at Långivers beslutning må sendes til den mailadresse, som Brugeren har angivet i ansøgningen om et lånetilbud.

Bemærk, at Primus72 kan afvise en ansøgning om et lånetilbud på baggrund af kriterier fastsat af Långiver. Långiver kan, frit og efter eget skøn, afvise ansøgninger om lånetilbud. Långiveren kan også vælge at tilbyde dig et lån, der afviger fra det lån, du har bedt om tilbud på. Hverken Primus72 eller Långiver giver nogen garanti for, at du kan opnå et lån. Du kan acceptere eller afvise ethvert lånetilbud, du måtte modtage fra Långiver.

Når du ansøger om lån, bedes du foretage en sammenligning og vurdering af dit nuværende indkomstniveau og leveomkostninger med henblik på beregning af et realistisk månedligt afdrag på lånet.

4. Immaterielle rettigheder

Alle Immaterielle Rettigheder (som defineret herunder) i relation til Kystens.dk og tilhørende dokumentation og alle dele og genparter deraf forbliver Primus72’s og/eller dets underleverandørers/licensgiveres ejendom. Ved “Immaterielle Rettigheder” forstås ophavsrettigheder og relaterede rettigheder (herunder database-, katalog- og fotografirettigheder), patenter, brugsmodeller, designrettigheder, varemærker, handelsnavne, knowhow og enhver anden form for registreret eller ikke-registreret immateriel rettighed.

Du opnår med disse Tjenestevilkår ingen Immaterielle Rettigheder til Kystens.dk, og enhver rettighed, som ikke udtrykkeligt gives dig i medfør af disse Tjenestevilkår, tilhører Primus72 og/eller dets underleverandører/licensgivere.

5. Ansvar

Primus72 garanterer ikke, at Kystens.dk vil fungere fejlfrit og uden mangler, forsinkelser, afbrydelser eller lignende, og Primus72 har intet ansvar i relation til sådanne fejl, mangler, forsinkelser, afbrydelser, (cyber-)sikkerhedsbrud eller lignende (herunder, men ikke begrænset hertil, tab af eller skade på data), uanset årsag, medmindre årsagen er grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse fra Primus72’s side.

Med henvisning til pkt. 3 ovenfor understreges, at Primus72 agerer som formidler mellem dig og Långiverne, og at en eventuel aftale om lån alene indgås mellem dig og Långiveren. Primus72 har intet ansvar i relation til den mellem dig og Långiveren indgåede låneaftale, herunder, men ikke begrænset hertil, i relation til Långivers handlinger og undladelser. Primus72 forholder sig ikke til Långivernes lånetilbud og/eller låneaftaler og har intet ansvar for indholdet deraf eller de deri anførte vilkår og betingelser.

6. Ret til at træde tilbage fra Aftalen

Primus72 informerer herved Brugerne, at de personoplysninger, som angives i ansøgninger om lånetilbud eller på anden måde indsamles ved brug af Kystens.dk, vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov.

7. Øvrige bestemmelser

Ændringer
Primus72 har en eksklusiv ret til at bestemme indholdet på Kystens.dk og til enhver tid at ændre eller opdatere indholdet heraf.

Primus72 kan ændre disse Tjenestevilkår med mindst 30 dages forudgående varsel til Brugeren ved meddelelse på Primus72’s hjemmeside eller pr. mail (hvis muligt). Hvis Brugeren ikke accepterer ændringerne, kan Brugeren ikke længere gøre brug af Kystens.dk.

Force majeure
Tjenestevilkår, hvis den manglende overholdelse skyldes årsager uden for deres eller deres leverandørers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, opstand, oprør eller anden civil ulydighed, karantænerestriktioner, faglig konflikt undtagen inden for hver parts organisation, svigt af eller forsinkelse i transport, ulykke, oversvømmelse, jordskælv, brand, storm, nogen form for myndighedsindgriben, judicielle tiltag eller ændring af lovgivning.

Lovvalg og konfliktløsning
sådanne regler i dansk lovgivning, der kan føre til anvendelsen af retsreglerne i en anden jurisdiktion end Danmark

Enhver uoverensstemmelse eller tvist mellem parterne vedrørende disse Tjenestevilkår skal afgøres af Københavns Byret.

Brugeren har ret til at indgive klage over Kystens.dk ved anvendelse af nedenstående procedure. Klageproceduren forhindrer ikke Brugeren i - og begrænser, suspenderer eller afskærer heller ikke Brugerens ret til - at benytte sig af Brugerens rettigheder i henhold til gældende lovgivning. Klager over Kystens.dk kan fremsendes pr. mail til følgende adresse: kundeservice@kystens.dk. Primus72 vil orientere Brugeren om resultatet af klagesagens behandling via anbefalet brev eller pr. mail til den adresse, Brugeren har anført, inden 14 dage fra Primus72’s modtagelse af klagen

Eventuelle bemærkninger eller forespørgsler vedrørende Kystens.dk's funktioner skal sendes til følgende mailadresse: kundeservice@kystens.dk.

Alternativt kan Brugeren gøre brug af alternativ konfliktløsning og henvise en tvist i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Forbrugeren kan også indgive klage via EU's Online Dispute Resolution platform, som kan findes her.

Disse Tjenestevilkår kan findes på Kystens.dk i et format, der gør det muligt at downloade, gemme eller printe dem.

Kommunikation mellem Brugeren og Primus72 skal foregå på dansk.

Primus72 Oy
Muurarinkatu 3 FI-33720 Tampere
Finland
Kundeservice: kundeservice@kystens.dk
Registreringsnummer i det finske handelsregister: 2467174-9